Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści, w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.

Dokumenty wymagane od obywateli polskich obejmują:

 1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 2. kopię świadectwa dojrzałości (dotyczy jedynie kandydatów na studia pierwszego stopnia) – oryginał do wglądu;
 3. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 4. aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 5. w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej – oryginał do wglądu;
 6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
  (tylko w przypadku składania dokumentów osobiście , przypominamy iż preferowana metoda dostarczenia dokumentów to metoda przesyłania skanów dokumentów poprzez system rekrutacji)

Cudzoziemiec po zakwalifikowaniu na studia przekazuje w formie, miejscu i terminie określonym przez wydziałową komisję rekrutacyjną następujące dokumenty lub ich treści:

 1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową;
 2. kopię ważnej Karty Polaka, jeżeli kandydat posiada taki dokument – oryginał do wglądu;
 3. kopię strony ze zdjęciem z ważnego paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata – oryginał do wglądu;
 4. kopię (oryginał do wglądu) świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, przy czym dokument wydany poza granicami Polski musi być zalegalizowany lub opatrzony apostille i przetłumaczony na język polski;
 5. kopię dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium Polski: wiza, karta czasowego lub stałego pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Polski – oryginał do wglądu;
 6. kopię dowodu ubezpieczenia: polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia;
 7. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego;
 8. aktualną fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat przekazuje poprzez system ERK, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ustalonej przez rektora za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
 10. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 11. dokumenty uprawniające do ubiegania się o zwolnienie z opłat.

Dokumenty będące podstawą do przyjęcia na studia, sporządzone w języku innym niż język polski, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Forma i miejsce dostarczenia dokumentów

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną, co stanowi potwierdzenie rejestracji na studia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

Kandydat obywatel polski – zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia stacjonarne lub niestacjonarne zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści w:

a) formie: elektronicznej albo papierowej,

b) miejsce dostarczenia:

·        dokumenty w formie papierowej:

o   pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: WKR Wydziału Budownictwa i Architektury PL, Ul. Nadbystrzycka 40, 20-618 Lublin, z dopiskiem REKRUTACJA,

o   osobiście: w punkcie obsługi kandydata na studia – adres zostanie podany w dniu ogłoszenia list zakwalifikowanych,

·        treści dokumentów w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu ERK –instrukcja zostanie podana w dniu ogłoszenia list zakwalifikowanych.

c) termin dostarczenia – w dniach: 17.08.2020 – 21.08.2020 r.,

przy czym termin uważa się za dotrzymany jeżeli:

a)      dla dokumentów dostarczanych elektronicznie – pliki zostaną wgrane do końca dnia 21.08.2020 r.,

b)     dla dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem* – przesyłka dotrze do biura podawczego najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 21.08.2020 r.,

c)      dla dokumentów składanych osobiście* – dokumenty zostaną złożone w punkcie obsługi kandydata najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 21.08.2020 r.

*UWAGA! W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem oraz dokumentów składanych osobiście komplet dokumentów należy przesłać/złożyć w białej wiązanej teczce  opisanej według wzoru.

Cudzoziemiec, kandydat na studia prowadzone w j. polskim – zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty określone w załącznikach do Uchwały lub ich treści w:

a) formie: elektronicznej albo papierowej,

b) miejsce dostarczenia:

·        dokumenty w formie papierowej:

o   pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej,
ul. Nadbystrzycka 42,
Dom Studenta 1, p. 1103,
z dopiskiem REKRUTACJA,

o   osobiście - po uzgodnieniu terminu dostarczenia dokumentów telefonicznie +48 53 84 135 lub drogą mailową cppw@pollub.pl, pod adresem:

Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego Politechniki Lubelskiej
ul. Nadbystrzycka 42
Dom Studenta 1, p. 1103,

·        treści dokumentów w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu ERK –instrukcja zostanie podana w dniu ogłoszenia list zakwalifikowanych.

c) termin dostarczenia – w dniach 10.08.2020 – 16.08.2020 r.,

przy czym termin uważa się za dotrzymany jeżeli:

a)      dla dokumentów dostarczanych elektronicznie – pliki zostaną wgrane do końca dnia 16.08.2020 r.,

b)     dla dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem* – przesyłka dotrze do biura podawczego najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.,

c)      dla dokumentów składanych osobiście* – dokumenty zostaną złożone w Centrum Programu Partnerstwa Wschodniego PL najpóźniej do końca dnia roboczego w dniu 16.08.2020 r.

*UWAGA! W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną lub kurierem oraz dokumentów składanych osobiście komplet dokumentów należy przesłać/złożyć w białej wiązanej teczce  opisanej według wzoru.

Godziny pracy biura podawczego, punktu obsługi kandydata, CPPW, BKM zostaną podane na stronie WWW WKR, tablicy ogłoszeń oraz przekazane na konta kandydatów w systemie ERK.

Za dokumenty przekazywane w formie elektronicznej uważa się:

·        dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

·        skan dokumentu papierowego, przy czym kandydat będzie zobowiązany dostarczyć do wglądu oryginał dokumentu do dnia rozpoczęcia nauki na Politechnice Lubelskiej.