Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty - studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści  w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.

Dokumenty wymagane od obywateli polskich obejmują:

 1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową z nadrukowanym zdjęciem; (W przypadku kandydatów, którzy nie wgrali zdjęcia podczas rejestracji w systemie ERK lub jeśli zdjęcie nie zostało zaakceptowane, przed wydrukowaniem i zeskanowaniem ankiety osobowej kandydaci przesyłają na wb.rekrutacja@pollub.pl aktualną fotografię w formie elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, która zostanie wgrana do ERK przez członka komisji);
 2. wydrukowane z systemu ERK i podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - RODO;
 3. kserokopia świadectwa dojrzałości oraz oryginał do potwierdzenia zgodności;
 4. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej oraz oryginał do potwierdzenia zgodnośći - tylko w przypadku kandydatów, którzy kwalifikowani są na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej;
 5. oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 6. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do podjęcia studiów (wystawione przez lekarza medycyny pracy)
 7. opłata za legitymację - (jeśli nie ma zaksięgowanej na koncie kandydata należy dołączyć potwierdzenie przelewu)

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest:

- przesłać wymagane dokumenty  pocztą tradycyjną lub kurierem w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną (patrz harmonogram);

Dokumenty należy złożyć w białej tekturowej teczce opisanej według wzoru.
W teczce powinny znajdować się: oryginał i kserokopia  świadectwa dojrzałości, podpisana ankieta osobowa oraz podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - RODO, oryginał orzeczenia lekarskiego, potwierdzenie opłaty za legitymację (jeśli nie została zaksięgowana), oryginał dyplomu albo zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty (jeśli dotyczy).

Aby wydrukować ankietę osobową i zgody RODO należy wybrać

Dane kandydata > Drukuj formularz

Przesyłkę pocztową/kurierską należy przesłać na adres : 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Przesłane oryginały dokumentów kandydat odbierze na początku semestru, w dniu podpisania z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

 


Niedopełnienie obowiązku  dostarczenia dokumentów (w wersji elektronicznej lub osobiście lub za pomocą poczty/kuriera) uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

*UWAGA! Komplet dokumentów należy dostarczyć w teczce  opisanej według wzoru.

Wymagane dokumenty - studia I stopnia

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest przekazać wymagane dokumenty lub ich treści, w formie, miejscu i terminie wskazanym przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną. Niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia. Kandydat dokonuje rejestracji na studia (składa wymagane dokumenty) na kierunek/kierunki, który/które zdecydował się podjąć.

Dokumenty wymagane od obywateli polskich obejmują:

 1. wydrukowaną z systemu ERK i podpisaną ankietę osobową z nadrukowanym zdjęciem; (W przypadku kandydatów, którzy nie wgrali zdjęcia podczas rejestracji w systemie ERK lub jeśli zdjęcie nie zostało zaakceptowane, przed wydrukowaniem i zeskanowaniem ankiety osobowej kandydaci przesyłają aktualną fotografię w formie elektronicznej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, która zostanie wgrana do ERK przez członka komisji, na wb.rekrutacja@pollub.pl)
 2. wydrukowane z systemu ERK i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych - RODO
 3. świadectwo dojrzałości;
 4. dyplom albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiady i konkursów stopnia centralnego (jeśli dotyczy kandydata);
 5. w przypadku kandydatów kwalifikowanych na podstawie ocen ze świadectwa ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej  (którzy na egzaminie maturalnym „nowa matura” z lat 2002, 2005 i 2006 oraz na egzaminie dojrzałości „stara matura” w części pisemnej nie zdawali przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów) –  świadectwo ukończenia szkoły średniej lub ponadgimnazjalnej;
 6. potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację, jeśli nie została zaksięgowana na koncie kandydata;
 7. pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia pierwszego stopnia zobowiązany jest:

- wgrać skany lub czytelne zdjęcia wymaganych dokumentów poprzez system ERK w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną (patrz harmonogram).

oraz

- przesłać oryginały dokumentów pocztą tradycyjną lub kurierem w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną (patrz harmonogram),najpóźniej do końca dnia roboczego (liczy się data dostarczenia);
do koperty należy włożyć dokumenty umieszczone w białej tekturowej teczce opisanej według wzoru.

Aby wydrukować ankietę osobową i zgody RODO należy wybrać

Dane kandydata > Drukuj formularz

Aby załadować pliki  do systemu  ERK należy wybrać :
Dane Kandydata > załączone dokumenty.

Przesyłkę pocztową/kurierską należy przesłać na adres : 

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Lubelska
ul. Nadbystrzycka 40
20-618 Lublin

Przesłane oryginały świadectw kandydat odbierze na początku semestru, w dniu podpisania z uczelnią umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Osobiste składanie dokumentów

Z powodu epidemii nie ma możliwości osobistego składania dokumentów. 

 


	

Niedopełnienie obowiązku  dostarczenia dokumentów w wersji elektronicznej oraz za pomocą poczty/kuriera uznaje się za rezygnację z przyjęcia na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia.

*UWAGA! W przypadku dokumentów dostarczanych pocztą tradycyjną, kurierem  lub osobiście (nie zalecamy)  komplet dokumentów należy przesłać w teczce  opisanej według wzoru.