Projekty

Projekty dydaktyczne:

 1. Rysuj  intuicyjnie - Program  edukacyjny Politechniki Lubleskiej
  - www
 2. Rozwój kompetencji studentów - współpraca Politechniki Lubelskiej i Politechniki Poznańskiej z pracodawcami
  - zrealizowany www
 3. Budujemy ekologiczną Europę – programy studiów magisterskich w języku angielskim na kierunku Budownictwo
  - zrealizowany www
 4. Politechnika przyszłości – dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW
  - zrealizowany www

 

 

Projekty Naukowo-Badawcze:

Projekty w trakcie realizacji

Lp.

Tytuł projektu / program

Kierownik projektu

Lata realizacji

Źródło finansowania

WWW

1 Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences Bogusław Szmygin 2017-2020   www
2        

 

3        

 

 

Projekty zrealizowane

Lp.

Tytuł projektu / program

Kierownik projektu

Lata realizacji

Źródło finansowania

WWW

1 Model oceny ryzyka wystąpienia katastrof budowlanych, wypadków i zdarzeń niebezpiecznych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem rusztowań budowlanych Ewa Błazik-Borowa 2016-2018

NCBiR – PBS3

 

2 Opracowanie Innowacyjnych Połączeń Mechanicznych Celem Zastąpienia Konwencjonalnych Połączeń w Strukturach Lotniczych

Tomasz Sadowski

2013 – 2018

NCBiR – INNOLOT

 

3 Opracowanie technologii oczyszczania wód z naturalnych nuklidów promieniotwórczych z wykorzystaniem materiałów zeolitowych Wojciech Franus 2014-2017 NCBiR – PBS2  
4 Badania i rozwój technologii produkcji nowych rodzajów materiałów uzyskanych na bazie popiołu lotnego Wojciech Franus 2015-2016 NCBiR – Gekon  
5 CO2 poost-combustion capture using amine impregnated synthetic zeolite Wojciech Franus 2013-2016 NCBiR  
6 Smart Value - Wartości i wartościowanie jako kluczowe czynniki w ochronie, konserwacji i współczesnym wykorzystaniu dziedzictwa - wspólne badania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Nowoczesna analiza naukowa tematu badawczego Bogusław Szmygin 2013-2016 NCN www
7

Developing an innovative model of cross-border use of zeolitic tuff

Wojciech Franus

2013-2015

MRR –
PL-BY-UA

 

8

Wytwarzanie i utylizacja zeolitowych sorbentów związków ropopochodnych

Wojciech Franus

2012-2015

NCBiR – PBS1

www

9

Centre of Excellence for Modern Composites Applied in Aerospace and Surface Transport

Tomasz Sadowski

2010 – 2013

7 Program Ramowy UE

www

10

Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołow lotnych i jego zastosowanie w

inżynierii i ochronie środowiska

Wojciech Franus

2009 - 2012

NCBiR – Projekt Rozwojowy

 

11

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowcow mineralnych

Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentow ditlenku węgla

Wojciech Franus

2009 -2012

NCN

 

12

Wpływ struktury wiatru na obciążenie budowli oraz weryfikacja modeli matematycznych

wybranych zjawisk dynamicznego oddziaływania wiatru na konstrukcje smukłe i prętowo-cięgnowe

Tomasz Lipecki

2009 - 2011

NCN

 

13

Wytwarzanie sorbentu zeolitowego na bazie popiołów lotnych i jego zastosowanie w inżynierii i ochronie środowiska

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

14

Modyfikacja właściwości fizykochemicznych wybranych surowców mineralnych Lubelszczyzny w celu uzyskania sorbentów ditlenku węgla

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

15

Innowacyjna technologia produkcji zeolitów z popiołów lotnych

Wojciech Franus

2009-2011

 

 

16

Analiza pracy mostowych dźwigarow stalowych ze środnikami z blach falistych

Grażna

Łagoda

2009 - 2011

 

 

17

Wpływ sposobu realizacji warunkow brzegowych w metodzie wirow dyskretnych na

odpowiedź aerodynamiczną pomostow

Andrzej Flaga

2009 - 2011

 

 

18

Projektowanie odpornych harmonogramow budowlanych w oparciu o wieloatrybutową

ocenę wpływu warunkow realizacyjnych

Piotr Jaśkowski

2009 - 2011

 

 

19

Nowoczesne Technologie Materiałowe Stosowane w Przemyśle Lotniczym

Tomasz Sadowski

2008 - 2015

 

 

20

Nowe materiały kompozytowe stosowane w produkcji helikoptera PZL W – 3A Sokół

Tomasz Sadowski

2008 – 2010

 

 

21

Problemy związane ze stosowaniem modelu turbulencji k-epsilon do wyznaczania parametrów opływu budynków

Ewa Błazik-Borowa

2007-2008

 

 

22

Analiza pracy statycznej styku i stref przypodporowych żelbetowych elementów zespolonych kształtowanych z udziałem betonów skurczowych i ekspansywnych

Anna Halicka

2007-2008

 

 

23

Modyfikacja właściwości powierzchniowych iłów glaukonitowo-smektytowych w celu uzyskania sorbentów

Zdzisław Krzowski

2006-2009

 

 

24

Wsparcie projektu europejskiego MCMACM

Tomasz Sadowski

2005 – 2009

 

 

25

Nowa metoda oceny rozwoju pęknięć podczas szoków termicznych w gradientowych materiałach ceramicznych zbudowanych na bazie matrycy Al2O3

Tomasz Sadowski

2005 - 2007

 

 

 

26

Uzyskanie zeolitów z popiołów lotnych oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania

Wojciech Franus

2005-2007

 

 

27

Właściwości sorpcyjno–filtracyjne mieszanek kwarcowo-glaukonitowych wytworzonych na bazie piasków glaukonitowych Lubelszczyzny

Małgorzata Franus

2005- 2006

 

 

28

A New Generalised Model for Engineering Materials including Internal Structure Modelling

Tomasz

Sadowski

2003 – 2005

 

 

29

Ocena możliwości praktycznego wykorzystania w ochronie środowiska trzeciorzędowych skał piaszczysto–ilastych Lubelszczyzny

Zdzisław Krzowski

2002-2003

 

 

30      

 

 

31

Paleośrodowisko sedymentacji horyzontów tufitowych w jednostce skolskiej (Karpaty fliszowe) w oparciu o badania mineralogiczne i radiometryczne oznaczenie wieku

Wojciech Franus

2001- 2002

 

 

32

Usprawnienie rotora w celu poprawy własności mechanicznych i jakości lotu w helikopterze PZL V – 3 Sokół

Tomasz

Sadowski

2001 – 2004

 

 

 

33

Zastosowanie koncepcji organizacji wirtualnej do projektowania systemu zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjno-budowlanym

Anna Sobotka

1999-2000

 

 

34

Aerodynamika ustrojów cięgnowo-prętowych

Andrzej Flaga

2000-2003

 

 

35

Mineralogia, petrografia i geochemia pstrych łupków (fm) jednostki skolskiej Karpat fliszowych

Andrzej Manecki

1999 - 2001

 

 

36

Analiza statyczno-wytrzymałościowa żelbetowych przekryć kryształowych

Andrzej Flaga

1998-2000

 

 

37

Badanie przydatności dynamicznego modelu geodezyjnej sieci kontrolnej w monitorowaniu deformacji wybranych obiektów budownictwa drogowego

Jacek Zyga

 

1997-1997

 

 

38

Badanie i optymalizacja systemów logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym. I etap

Anna Sobotka

1996-1997

 

 

39

Modelowanie obciążenia wiatrem dwóch walców kołowych w warunkach interferencji aerodynamicznej

Andrzej Flaga

1996- 1997

 

 

40

Symulacyjny system planowania i prognozowania efektywnej działalności w przedsiębiorstwie transportowo-spedycyjnym

Anna Sobotka

1994-1995

 

 

41

Systemy komputerowe sterowania zapasami zasobów w przedsiębiorstwie budowlanym

Anna Sobotka

1990-

1991